KONKURS - wygraj kolację z Grzegorzem Łomaczem

Kampania mobile & lifestyle ruszyła!🚀 

Z tej okazji mamy dla Was KONKURS na www.teletorium.pl!
Do wygrania kolacja z siatkarzem Grzegorzem Łomaczem i wiele innych super nagród!
Jaka jest droga do wygranej?

 

 

1. Zrób zakupy za dowolną kwotę na www.teletorium.pl

 

2. Podczas składania zamówienia na etapie podsumowania, w polu UWAGI, wpisz odpowiedź na pytanie:
"Bez jakiego akcesorium GSM nie wyobrażasz sobie wakacji i dlaczego?"

 

Wybierzemy najciekawsze pomysły i nagrodzimy aż 13 osób!

I miejsce: Kolacja z Grzegorzem Łomaczem. 
II miejsce: Piłka do siatkówki i koszulka z autografami 
Grzegorza Łomacza + voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na www.teletorium.pl.    
III miejsce: Piłka do siatkówki i koszulka z autografami Grzegorza Łomacza + voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na www.teletorium.pl  

Dodatkowo, 10 osób nagrodzimy wyróżnieniami w postaci koszulek z autografem siatkarza i stylowych okularów przeciwsłonecznych!😎😃

KONKURS TRWA DO 17.08.2018 r.
Czekamy na Wasze zgłoszenia! Powodzenia:)

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do osób
korzystających z platformy internetowej www.teletorium.pl (dalej jako: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Teletorium Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-428 Wrocław)
przy ulicy Krakowskiej 119, NIP: 895-188-11-97, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000276830. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej
www.teletorium.pl, natomiast informacja o nim została rozpowszechniona także przez serwis
społecznościowy Facebook i Instagram.
3. Konkurs trwa od dnia 03.08.2018 r. od godz. 15:00 do dnia 17.08.2018 r. do godziny 23:59:59
(„Termin Konkursu”).
4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.
5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać
jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).


§ 2 Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie
(„Uczestnik”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, jest łączne spełnienie przez
Uczestnika w czasie trwania Konkursu następujących warunków:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym
pełnoletność, i stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
b) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;
d) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na
www.teletorium.pl w przypadku wygrania Konkursu;
e) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń prac konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora będący stroną
umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, osoby wchodzące w skład Komisji
Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 6, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków
najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.


§ 3 Zasady przyznawania nagród


1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika:
a) zrobienia zakupów na dowolną kwotę na stronie internetowej www.teletorium.pl;
b) podczas dokonywania zakupów na etapie PODSUMOWANIA, w polu UWAGI: napisz
odpowiedź na pytanie: Bez jakiego akcesorium GSM nie wyobrażasz sobie wakacji i
dlaczego?
2. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace konkursowe (przyznając tym samym
odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie). Dodatkowo zostało przewidziane
przyznanie dziesięciu wyróżnień.
3. W trakcie udziału w konkursie należy spełniać następujące warunki:
a) nie można naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora;
b) praca konkursowa nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów innych niż Organizator;
c) praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych,
pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie
etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość,
orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
d) praca konkursowa musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać
stworzona w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne
autorskie prawa majątkowe do stworzonej pracy konkursowej, które nie mogą być w jakikolwiek
sposób ograniczone prawami osób trzecich;
e) praca konkursowa musi być umieszczona w formie pisemnej podczas ścieżki zakupowej w
polu „Uwagi”;
f) praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich i dóbr osobistych;
g) praca konkursowa musi być sporządzona w języku polskim;
h) Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszona praca konkursowa nie spełnia którychkolwiek z
warunków wymienionych powyżej, nie będzie ona podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną
również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję składającą się z osób będących
przedstawicielami Organizatora ( „Komisja Konkursowa”).
6. Komisja Konkursowa wyłoni trzy osoby, które w ocenie Komisji Konkursowej wykonały
najlepsze prace konkursowe, a także dziesięć osób, których prace konkursowe zostaną przez nią
wyróżnione. Komisji zostaną przedłożone jedynie prace tych autorów, którzy spełnili wymogi
uczestnictwa w Konkursie, określone w Regulaminie.
7. Nazwiska i imiona Zwycięzców, zostaną opublikowane na www.teletorium.pl w terminie do 4
dni od daty zakończenia Konkursu.


§ 4 Nagrody


1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) za zajęcie pierwszego miejsca: zaproszenie na kolację z Grzegorzem Łomaczem;
b) za zajęcie drugiego miejsca: piłkę do siatkówki i koszulkę z autografami Grzegorza Łomacza, a
także voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na stronie internetowej www.teletorium.pl;
c) za zajęcie trzeciego miejsca: piłkę do siatkówki i koszulkę z autografami Grzegorza Łomacza, a
także voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na stronie internetowej www.teletorium.pl;
d) dla dziesięciu osób, którym Komisja konkursowa przyzna wyróżnienie: koszulkę z autografem
Grzegorza Łomacza i stylowe okulary przeciwsłoneczne.
2. Organizator w ciągu 4 dni od zakończenia Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu
i poinformuje o przyznaniu konkretnej nagrody.
3. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką kurierską bądź Pocztą
Polską w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody
przez Zwycięzcę i jej odesłania do Organizatora, Organizator podejmie jeszcze jedną próbę
dostarczenia nagrody. W przypadku ponownego braku odbioru nagrody przez Zwycięzcę, traci
prawo do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
4. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Zwycięzcy nie przysługuje prawo
żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie
przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda
pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres
siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się nagrody w Konkursie.
6. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość
wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki
masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (…) – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych
lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.


§ 5 REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje zwią zane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres
bok@teletorium.pl W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS”. Reklamacja powinna
zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz treść zarzutów Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż
w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający
reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail
wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.


§ 6 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Teletorium Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, NIP: 895-188-11-97, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000276830.
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem drogi
elektronicznej: bok@teletorium.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom w
zakresie Grupy Kapitałowej TelForceOne, w związku z ich bliską współpracą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia trwania Konkursu, jednakże nie krócej
niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w razie przetwarzania danych osobowych z
naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia
udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe
Uczestników: imię, nazwisko, adres, e – mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.teletorium.pl pod pierwszym
głównym banerem na stronie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora.
4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
5. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu
określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygraniu nagrody nie
decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.